EN

 

KINO DOMOWE - kontynuacja, czy mistyfikacja?

 

Uważa się powszechnie, że systemy kina domowego są kontynuacją kwadrofonii. Gdyby tak było - zbędne byłoby szukanie innych rozwiązań.

Przyjrzyjmy się jednak bliżej jak systemy te działają.

Oczywiście w pierwszym momencie jesteśmy pozytywnie zaskoczeni ilością kanałów (od 5.1 do 9.1, a nawet do 11.1) oraz ilością kombinacji (nawet kilkanaście) różnych odmian systemów dźwiękowych Dolby i DTS (Digital Theatre System).

         Jednakże po pewnym czasie uważny słuchacz odkryje, że dźwięki kanałów tylnych, to jest tylko to samo STEREO, co w kanałach przednich, za to podane z lekkim opóźnieniem, że często kanały tylne są podawane jako MONO (!), a dodatkowe przednie kanały znów dają to samo STEREO, ale są ograniczone tylko do najwyższych częstotliwości.

         Dlatego systemy kina domowego tylko udają systemy wielokanałowe. Cały ich sekret polega na zastosowaniu sztywnych ALGORYTMICZYCH MATRYC,  które tak samo przetwarzają plik stereo w setkach, a nawet tysiącach nagrań, zupełnie niezależnie od muzyki.

 

Działanie algorytmicznych matryc można przedstawić w następujący sposób:

 

zakres pliku STEREO od 20 Hz  do  20 000 Hz jest podzielony bramkami częstotliwości na poszczególne zakresy, które są kierowane do poszczególnych głośników:

 

Zakres częstotliwości

Głośniki i ich zawartość w algorytmicznych matrycach

16 000 Hz - 20 000 Hz

dodatkowe głośniki przednie wysokich tonów (tu są też efekty: deszcz wiatr i i.), dodatkowe głośniki przednie wysokich tonów (tu są też efekty: deszcz wiatr i i.),

12 000 Hz  - 16 000

głośniki przednie

8 000 Hz - 12 000 Hz

głośniki boczne

(bardzo często nazywane surround left i right

4 000 Hz - 8 000 Hz

głośniki tylne (również często nazywane surround left back i right back)

20 Hz - 4 000 Hz

głośnik niskotonowy  (subwoofer)

 

do głośnika przedniego centralnego (FC) kierowana jest mowa.

 

Z tego zestawienia - oczywiście hipotetycznego, bo firmy fonograficzne nie zdradzają szczegółów swoich algorytmów, a ponadto każda z nich robi to trochę inaczej - wynika, że wprawdzie udało im się w wielokanałowej formie uatrakcyjnić odbiór efektów dźwiękowych - jednakże nie objęło to muzyki - w dalszym ciągu jest ona podawana jako stereo z dodatkiem linii opóźniających, dodatkowych pogłosów lub  innych efektów elektronicznych. W rezultacie zamiast muzyki wielokanałowej - otrzymujemy produkt pseudo wielokanałowy, który nie może zadowolić  ani wytrawnego znawcy muzyki, ani muzyka.

         Natomiast zarówno kwadrofonia, a jeszcze w większym stopniu Spatial Stereo pozwalają kierować do konkretnego głośnika ściśle określone partie muzyki  - kierowane tam przez realizatora dźwięku, a nie przez komputerowe, działające "na ślepo" matryce algorytmiczne.

            Dlatego niektórzy inżynierowie dźwięku określają systemy kina domowego jako

MISTYFIKACJA

- co w całej rozciągłości potwierdzam. Mam bowiem kino domowe niezłej marki, które wykorzystuję jednak tylko jako wzmacniacz stereo.

Niestety - w podobny sposób - z wykorzystaniem programów symulujących wielokanałowość  nagrywana jest większość płyt dostępnych na rynku. Wystarczy stereo przepuścić przez matrycę algorytmiczną - i już można sprzedawać płytę jako wielokanałową, choć jest to tylko to samo stereo i nic więcej.

Niestety - w podobny sposób - z wykorzystaniem programów symulujących wielokanałowość  nagrywana jest większość płyt dostępnych na rynku. Wystarczy stereo przepuścić przez matrycę algorytmiczną - i już można sprzedawać płytę jako wielokanałową, choć jest to tylko to samo stereo i nic więcej.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

HOME CINEMA - continuation or hoax?

It is generally believed that home theater systems are continuation of quadraphony.

If that were the case - it would be unnecessary to look for other solutions. 

Let`s take a closer look at how these systems work.

         Of course, at first we are positively surprised by number of channels (from 5.1 to 9.1, and even up to 11.1) and the number of combinations (even a dozen or so) of different varieties of Dolby and DTS (Digital Theater System) sound systems.

         However, after some time, an attentive listener will discover that the sounds of the rear channels are just the same as STEREO as in the front channels, but given with a slight delay, that often the rear channels as MONO (!), and the additional front channels again give same STEREO, but limited to the highest frequencies only.

         Therefore, home theater systems only pretend to be multi-channel systems. Their whole secret lies in the use of rigid ALGORITHY MATRIXES, which process the stereo file in the same way in hundreds or even thousands of recordings, completely independent of the music.

         The operation of algorithmic matrices can be represented as follows:

STEREO file renge from 20 HZ down 20,000 Hz is divided by frequency gates into individual ranges that are directed to individual speakers:

frequency range

Speakers and their content in algorithmic matrices

16 000 Hz - 20 000 Hz

additional high-frequency front speakers (here are also the effects: rain, wind and so on),

12 000 Hz  - 16 000

front speakers

8 000 Hz - 12 000 Hz

side speakers (very often called surround left and right)

4 000 Hz - 8 000 Hz

rear speakers (also often called surround left back and right back)

20 Hz - 4 000 Hz

woofer  (subwoofer)

 

speech is directed to the front center (FC) speaker.

 

From this list - of course hypothetical, because record companies do not reveal the details of their algorithms, and addition each of them does it a little differently - it follow that although they managed to make reception of sound effects more attractive in a multi-channel form - however, this did not include pseudo multi-channel product that cannot be satisfied neither a seasoned music expert for music.

         On the other hand, both quadrophony and, even more so, Spatial Stereo allow directing specific speaker - directed there by the sound engineer and not by computer, operating "on blind" algorithmic matrices.

That`s why sound engineer refer  to home theater system as

 

HOAX

 

- which I confirm in full. I have a nice home cinema, which I use only as a stereo amplifier.